விடுதலைப்புலிகளின் அரசியல் அறிக்கை (தமிழ்)

{pdf=http://www.tamilcircle.net/document/ltte/programs/ltte_tamil.pdf|750|800}