உனதன்னையைத் தங்கையை காமவெறியினில் குதறியும் புணர்வாயோ? உடலத்தைத் ...

மேலும் படிக்க …

என்னையும் நின்னையும் பகைமூழவைத்து உயிர் பறித்தவர் ...

மேலும் படிக்க …

பல்வேறு அரசியல் சித்தாந்தங்களினதும் போக்குகளினதும் மையப் ...

மேலும் படிக்க …

உனதன்னையைத் தங்கையை காமவெறியினில் குதறியும் புணர்வாயோ? உடலத்தைத் ...

மேலும் படிக்க …

என்னையும் நின்னையும் பகைமூழவைத்து உயிர் பறித்தவர் ...

மேலும் படிக்க …

வெட்டிச்சாய்க்கப்பட்ட உயிர்கள் எத்தனை. வீதிகளில் அனாதைப்பிணங்களாய் ...

மேலும் படிக்க …

Load More