பி.இரயாகரன் -2014

வெகுஜன இயக்கங்களின் அடிப்படை என்பது, ஒடுக்கப்பட்ட பவ்வேறு வர்க்கங்களின் முரணற்ற பொதுக் கோரிக்கையை இணைக்கும் பொதுத் தளம். இது பரந்துபட்ட வெகுஜனங்கள் பங்கு கொள்ளக் கூடிய, சமூக ...

மேலும் படிக்க: சமவுரிமை இயக்கம் ஒரு வெகுஜன இயக்கமே

That's All