மார்க்ஸிய நூல்கள்

மார்க்ஸ் மூலதனத்தின் பிறப்பு லெனின் கீழ்த்திசை மக்களது கம்யூனிஸ்டு நிறுவனங்களின் இரண்டாம் அகில ருஷ்ய காங்கிரசில் ஆற்றிய உரை 1919 நவம்பர் 22 லெனின் அக்டோபர் புரட்சியின் ஆண்டுவிழாக்களை ஒட்டி தொழிலாளி ...
That's All