வானவியல்

(கட்டுரை 55) சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா புதிய பூமிகளைத் தேடிப்போகு தப்பாகெப்ளர் விண்ணோக்கி !நுண்ணோக்கி ஒளிக்கருவிவிண்மீன் விழி முன்னேஅண்டக் கோள்ஒளிநகர்ச்சி பதிவாக்கிப்புதிய கோள் கண்டுபிடிக்கும் ...

    (கட்டுரை 46 பாகம் 2) சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா   சட்டியில் ஆப்பம் ஒன்றைச்சுட்டுத் தின்னஅண்டக்கோள் ஒன்றை முதலில்உண்டாக்க வேண்டும் !அண்டக்கோள் தோன்றப்பிரபஞ்சத்தில் ஒருபெருவெடிப்பு நேர வேண்டும் ...

The Upcoming Solar Super Storm (2010-2012) [கட்டுரை: 38]சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா     கதிரவனின் சினம் எல்லை மீறிக்கனல் நாக்குகள் நீளும் !கூர்ந்து நோக்கினால் பரிதி ...

  [கட்டுரை: 39] சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ஒளிப் பனிக் கூந்தல் விரிந்துவாலும் சிறகும் பறந்துஆண் விந்து போல் ஊர்ந்துகதிரவன் முட்டையைக்கருத்தரிக்கவிரைந்து நெருங்குகிறதுஒரு வால்மீன் !ஒளிவண்டுத் தலையில்பூர்வீகக் ...

    [கட்டுரை: 40] சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா கண்ணுக்குத் தெரியாத கருந்துளைகருவிக்குத் தெரிகிறது !கதிர்த் துகள்கள் விளிம்பில்குதித்தெழும் போதுகருவிகள் துருவிக் கண்டுவிடும் !அகிலக் கடலில்அசுரத் தீவுகளாய் நிலைத்தபூதத் ...
Load More