உயிரியல்

தேனீக்கள் தேன் கூட்டில் கூட்டமாக(சமூதாயமாக) வாழும்.இந்த தேன் கூடு வேளைக்கார தேனீயிடமிருந்து உருவாகும் மெழுகால் கட்டப்படும்.இது (தேன் வதை) இலேசானதும், அறுகோண வடிவமுடைய பல அறைகளாலானது.இவ் அறுகோண ...

  உலகில் இதுவரை கண்டறியப்பட்ட உயிரினங்களில் ஏறக்குறைய பாதிக்கு மேல் கண்டறியப்பட்ட இனம் பூச்சி (Insect) இனமாகும். இவை இதுவரை ஒரு மில்லியன் எண்ணிக்கை வரை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்றளவிலும் கூட புதிய ...

மத்திய பறவைஆராய்ச்சி நிறுவன (CARI)-த்தின் இனங்கள் நாட்டுக் கோழி வகைகள்   கரி-நிர்பீக் (ஏசெல் கலப்பு) உண்மை அல்லது தூய்மை என்பதே “ஏசெல்” என்பதன் அர்த்தம் ஆகும். இவ்வகை கோழிகள், சக்திவாய்ந்த, உறுதியான, திடமான ...

மிக சில உயிர்களுக்கு ஒரே செல்தான் உண்டு. அதுவே இரண்டாகப் பிரிந்து கரு உற்பத்தியாகிறது. அண்ட கோசத்திலிருந்து முட்டை வெளியாகி ஆண் அணுவுடன் கலந்து கர்ப்பப் பையில் ...

விலங்குகளை இருபெரும் பிரிவுகளாக விலங்கியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பிரித்து இருக்கிறார்கள். அவை:1) டையர்னல் (Diurnal) விலங்குகள்:இந்த விலங்குகள் பகலில் நடமாடி, வேட்டையடி உணவு உண்டு இரவில் தூக்கம் கொள்கின்றன ...
Load More