இங்கிலாந்து இளைஞர்களுக்கு தெரிந்தது மதுவே

நேர்முகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 17 வயதுடைய 50 இளைஞர்களில் 90 சத வகிதத்தினருக்கு இங்கிலாந்தை உலக வரைபடத்தில் சரியாகக் காட்டத் தெரியாது. 45 சத விகிதத்தினருக்கு போஸ்னியா எங்கிருக்கிறது என்றே தெரியாது. தனது நாட்டின் வரலாறு பற்றியும், 2ம் உலகப் போர் பற்றியும் 60சத விகிதத்தினருக்குத் தெரியாது. இவையெல்லாம் பின்தங்கிய நாடுகளிலுள்ள இளைஞர்களிடம் கேட்கப்பட்டவை 98சத விகித இளைஞர்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரிந்த ஒரே விசயம் மதுவைப் பற்றியது தான்.

நன்றி – புதிஜனநாயகம்