பெண்களுக்கும் – ஆண்களுக்கும் உள்ள சம்பள வேறுபாடு


                                                 பெண்                         ஆண்                             அதிகரிப்பு
பாதுகாப்பு துறை              1,96,2000 F             2,69,000  F                        +37 %


தொ.நுட்பவியல்                  1,15,800 F              1,37,300 F                        +18 %


அலுவலகர்                               86,800 F                  96,600 F                       +11%


தொழிலாளர்                            72,100 F                  93,600 F                       +29 %


இந் வகையில் ஆணுக்கும் பெண்ணிற்க்கும் ஒரே வேலையில் வேறுபாடான சம்பளம் வழங்கப்படுகின்றன. இதை விடவும் ஒரு பெண்ணிக்கும் ஆணுக்கும் ஒரு நாள் எவ்வாறு பங்கிடப்படுகின்றது எனப்பார்ப்போம்.

 

1வேலை

2.வீடு , பொழுது போக்கு 

3.சுதந்திரமாக இருத்தல்

4. உணவு, நித்திரை, கழிவு

                         1                  2                    3                4
ஆண்            6,121          2,141            3,141       11,117
பெண்           5,116         4,138             2,151       11,115

 

ஒரு நாள் நடவடிக்கையில் கூட பெண் ஆணுக்குச் சமமாக இல்லாமல் சுரண்டப்படுகிறாள். வேலை,மற்றும் ஒரு நாள் செயற்பாடு என்ற புள்ளி விபரத்தில் மட்டும் ஒரு பிரஞ்சுப் பெண் சுரண்டப்படுகிறாள் என்பதை மேலுள்ள புள்ளி விபரம் நிறுவுகின்றது.