முதலில் இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்

ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ
ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ
ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ ஹெல
ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ
பாற்சோறு பொங்கு பாற்சோறு
பொங்கிப்படைக்கணும் பாற்சோறு
பாட்டோடு நடு ரோட்டினில் மங்கல
றபா-ன் அடித்துக் கூத்தாடு

நாடு விடுதலை ஆச்சுதடா
நாறிப் புலி செத்துப்போச்சுதடா
நாடு நமதென்று மற்ற இனங்கட்கு
நல்லா உறைக்கக் கூத்தாடு

கொடிகள் அசைத்துக் கூத்தாடு
கூக்குரலிட்டுக் குதித்தாடு
வெடிகள் வெடித்துக் கூத்தாடு - மது
வெறியில் மிதந்து கூத்தாடு

ஹிந்திப் படத்துக்கு விசிலடி
கிரிக்கட் மட்சுக்கும் விசிலடி
வந்த அரசியல் வாதிகள் மேடையில்
விசுக்கும் பொய்யுக்கும் விசிலடி

உலகக் கோப்பைக்குக் கொடிபுடி
அழகிப் போட்டிக்கும் கொடிபுடி
புலியழிஞ்ச commentary கேட்டிட்டு
அதுக்கும் தேசியக் கொடிபுடி

இண்டைக்குச் செய்திகள் சொல்லாது
எப்பவும் பேப்பரில் வாராது
குண்டினில் சிதைந்த படைச் சவங்களைக்
கண்ணிலும் TVகள் காட்டாது

சண்டைகள் வீடியோ gameஆடா?
சிதைந்து சாவது நோகாதா?
மண்டைகள் சிதறிக் கண்ணொன்று கிழிந்து
முண்டங்கள் ஆவது நீயாடா?

செத்த படையினன் வீட்டினிலே
சோகம் வெடித்து அழுகையிலே
சத்தமாய் வீரம் தியாகம் எனக்குதி
சவத்தில் ஏறிச் சிரித்துக்கொண்டே

கொலைக்கருவிகள் விற்றது யார்?
கொள்ளைகொள்ளையாகச் செத்ததுயார்?
நிதியுதவிகள் செய்ததுயார் இங்கு
நிணத்தில் புழுத்துப் புதைந்ததார்?

இந்தியா எங்கட நண்பனடா
ஈரான் சீனமும் நண்பரடா
அந்தப்பக்கத்திலே நின்றபடியந்த
அமெரிக்காவும் நண்பனடா

இத்தனை பேர்களும் உதவினார்
ஆயுதம் படைகள் அனுப்பினார்
அத்தனை செலவில் போட்ட முதலுக்கு
எதனை லாபமாய்ப் பிடுங்கினார்?

உலக வங்கியை உதறினார்
அமெரிக்காவை அதட்டினார்
ஹெல சரித்திர ராச பரம்பரை
எவர்க்கும் எதுக்கும் பயப்படார்

துறைமுகங்களில் நிற்பதுயார்?
கனிய வளங்கள் பெற்றது யார்?
விரைந்து அந்நிய மூலதனம் வந்து
வளைத்துப்போட்டிட விட்டதுயார்?

போர்க்கள வெற்றியின் புகையினால்
தேசத்தின் கண்களை மூடியதார்?
பார்வையிழந்த நம் தேசத்தைக் கூறிட்டுப்
பேரரசுக்கெலாம் விற்றது யார்?

வல்ல அரசுகள் நலனெல்லாம்
சொல்லிவைத்தபடி நாட்டிலே
நல்லபடி நிறைவேற்றி முடிப்பது
கொல்லப்பட்ட புலிக்கூட்டமா?

கேள்விகள் முளைக்கும் காற்றோடு
கேட்டால் போச்சுது நம்பாடு
கேள்விகள் கேட்டிடும் வாய்களையடைத்து
கொட்டித்திணிக்கணும் பாற்சோறு

பாற்சோறு பொங்கு பாற்சோறு
பொங்கிப்படைக்கணும் பாற்சோறு
பாட்டோடு நடு ரோட்டினில் மங்கல
றபா-ன் அடித்துக் கூத்தாடு

ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ
ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ
ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ ஹெல
ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ


[பெயர் வெளியிட விரும்பாத தோழமை வலைப்பதிவர் இப்பாடலை எழுதி "இது எவருக்கும் சொந்தமானது. அவரவர் விருப்பப்படி மெட்டுப்போட்டு வாய்விட்டுப்பாடுங்கள்" எனக் குறிப்பிட்டு அனுப்பி வைத்திருந்தார். பாடல் எனக்கும் பிடித்திருந்ததால் இங்கே பிரசுரிக்கிறேன்]