09282023வி
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

பிளாக்கருக்கான டெம்பிலெட்ஸ் (Blogger Templates) இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்ய...!

இந்த அழகிய வார்ப்புருக்களை உங்கள் வலைப்பூவில் நிறுவிக்கொள்ளுங்கள்.இந்தவார்ப்புருக்களை நிறுவ முன் Edit Html பகுதிக்கு சென்று Download full tempale என்பதை கிளிக்செய்து நீங்கள் தற்போது பாவிக்கு டேம்பிலேடை தரவிறக்கி கொள்ளுங்கள்.

1. Download your favorite Blogger XML template to your computer. If the template is contained in a zip file, ensure you have extracted the XML template.

2. Log in to your Blogger dashboard and go to Template> Edit HTML

3. Ensure you back up your old template in case you decide to use it again. To do this, click on the "download full template" link and save the file to your hard drive.

4. Look for the section near the top where you can browse for your XML template:

5. Enter the location of your template and press "upload".

6. The HTML of your new template will now appear in the box below. You can preview your template or simply save to start using it!

http://honey-tamil.blogspot.com/2009/02/blogger-templates.html#comments