பெப்சி கோக்கு மிராண்ட

பெப்சி கோக்கு மிராண்ட
பெரியாஸ்பத்திரி வராண்டா
சொன்ன பேச்ச கேட்கலன்ன சுண்ணாம்பு தாண்டா (2)
..
கோக்கு பானமுன்னு சொன்ன பய யாரடா
·புல் பாட்டிலுமே பூச்சி மருந்து தானடா
பல்லு கரையை நீக்கலாம் கக்கூசு கரையை போக்கலாம்
வாங்கலாம் பருகலாம் சாகலாம்
(பெப்சி)
..
கோக்கு பெப்சியோட தாகம் ரொம்ப பெரிசுடா
அது உருஞ்சும் பானம் ஆறும் குளமடா
பெப்சி உறிஞ்சி வாழுறான்
மச்சி உறிஞ்சி சாகுறான்
வாங்கலாம் பருகலாம் சாகலாம்
(பெப்சி)

..

பெப்சி மாதவனும் விக்கிரமும் யாருடா
ரசிகர் பாக்கெட்டுல மிளைடு போடும் கேடிடா
அவனுக்கு ஏழு கோடிடா
உனக்கு நாம் கோடிடா
வாங்கலாம் பருகலாம் சாகலாம்
(பெப்சி)