காலங்கள் மாறும்

 காலங்கள் மாறும் கரங்களொன்று சேரும் (2)

மழைக் காளான்கள் போல் தேர்தல் மாயங்கள் சாகும்
இது போராட்ட காலம் புரட்சி வெற்றி கொள்ளும்


(காலங்கள் மாறும்)

கோரஸ்:
நாணல்கள் போலே வளைந்த நாட்கள் போதும்
ஓநாய்கள் பின்னே நடந்து என்ன இலாபம்
தேர்தல்கள் போகும் ஏமாற்றம் நெஞ்சில் தேங்கும்
வேறன்ன மார்க்கம் விளாக்கள் நெஞ்சை தாக்கும்
உடல் நோகாமல் சாகாமல் வராது மாற்றம்
இது போராட்ட காலம் புரட்சி வெற்றி கொள்ளும்

(காலங்கள் மாறும்)


கோரஸ்:
அதிகாரம் இன்று இல்லை அடையாமல் வாழ்க்கை இல்லை
புது வாழ்க்கை நீதி பண்பாடு வாக்கு சீட்டாலே மாற்றம் வராது
மணல் கோபுரம் போல் பணநாயகம் வீழும்
இது போராட்ட காலம் புரட்சி வெற்றி கொள்ளும்

(காலங்கள் மாறும்)