ஒலி/ஒளி

முடியாட்சிக்கு எதிரான நேபாள மக்களின் போராட்டம் வெல்க! கோவா