ஒலி/ஒளி

தென்னகத்தில் கிளர்ந்தெழுந்த முதல் சுதந்திரப் போர் பேரா கே .இராசப்பன்