ஒலி/ஒளி

சின்னவாளு பெரியவாளு நடுவாளு கொடுவாளு அத்தனையும் அவாளு