ஒலி/ஒளி

"திருப்பிக்கொடு" பிரெக்டின் நாடகத்தை தழுவிய சிறுநாடகம்- கிருஷ்ணா கம்பம்