ஒலி/ஒளி

தில்லைச் சிற்றம்பல மேடையில் தமிழ் முழங்குவோம்! – பாகம் 2 பெரியார்தாசன்