11302021செ
Last updateச, 09 அக் 2021 9am

"அ "

உருது மொழியை வலமிருந்து இடமாகவும், சீன் மொழியை மேலிருந்து கீழாகவும் வாசிகக் வேண்டும்.
தமிழ், ஆங்கிலம், ல்த்தீன் ப்ரெஞ்சு, உருது மற்றும் சமஸ்கிருத மொழிகளின் முதல் எழுத்து "அ "ஆகும்.

 

http://santhanamk.blogspot.com/2008/08/blog-post_10.html