ஒலி/ஒளி

இசைவிழா- 2ம் ஆண்டு தமிழிசையின் தொன்மைக்கு சொல்லியல் ஆதாரங்கள் - திரு. அருளி - பாகம்- 2

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}aruli1_2.xml{/auto}