ஒலி/ஒளி

அழிகிறது இந்திய விவசாயம்! - பாகம் -2 தோழர். மாறன்

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}maran1_2.xml{/auto}