ஒலி/ஒளி

.நீதிமன்றமல்ல, போராட்டமே தீர்வு! - பாகம் 1 சி.பாலன்

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}Balan1_1.xml{/auto}