ஒலி/ஒளி

உள்நாட்டுத் தொழில்கள் அழிப்பு - சி.பி.சண்முகசுந்தரம்

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}sanmugasundaram1_1.xml{/auto}