ஒலி/ஒளி

கல்விக் கொள்கையை தீர்மானிப்பது யார்? - பாகம் -2 பேரா.சிவகுமார்.

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}sivakumar1_2.xml{/auto}