ஒலி/ஒளி

இலவச மின்சாரம் சலுகையல்ல உழவனின் உரிமை - பாகம் -1 டாக்டர். சிவசாமி (தலைவர், தமிழக விவசாயிகள் சங்கம்)

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}chandaram1_1.xml{/auto}