ஒலி/ஒளி

ஒரு கல்யாணக் கதை கேளு...பாகம் -1. - தோழர். செல்வராசு

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}selvarasu1_1.xml{/auto}