ஒலி/ஒளி

போ என்றால் போய்விடுமா போராடு இது பேயாட்சி தோழர் மருதையன் உரை -பாகம் -2

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}maruthayan3_2.xml{/auto}